Doplnkové dôchodkové sporenie

Doplnkové dôchodkové sporenie – III. pilier dôchodkovej reformy

Po schválení zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení sa ukončili zásadné reformné zmeny v systéme dôchodkového zabezpečenia a do praxe vstúpil trojpilierový systém dôchodkového zabezpečenia.  Dovoľte nám,  aby sme Vám poskytli konkrétne informácie o význame budúceho doplnkového dôchodkového systému a zmenách, ktoré nový zákon prináša.

Význam dobrovoľných schém v systéme dôchodkového zabezpečenia

Povinný systém dôchodkového zabezpečenia však ani rozdelením na I. a II. pilier nedokáže pokryť potreby v starobe na úrovni, ktorá by zabezpečila zachovanie životnej úrovne z preddôchodkového obdobia. Z toho vyplýva, že pre budúcnosť bude rásť význam tzv. dobrovoľných schém – III. piliera , bez ktorého je prakticky nemožné očakávať zachovanie životnej úrovne z obdobia ekonomickej aktivity. Podiel dobrovoľných schém by mal predstavovať 20 – 25 % náhrady dosahovaného príjmu počas dôchodku.

Základná charakteristika doplnkového dôchodkového sporenia - DDS

Tento druh sporenia vznikol pred vyše desiatimi rokmi. Doplnkové dôchodkové sporenie je individuálne zabezpečenie sa pred finančnou neistotou na obdobie dôchodku. Je to dobrovoľná forma dlhodobého sporenia s možnosťou prispievania zamestnávateľa, kde klient uzatvára zmluvu s Doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou a zaväzuje sa prispievať na svoj individuálny účet v DDS. Doplnková dôchodková spoločnosť zhodnocuje vklady svojich klientov a zaväzuje sa vyplácať sporiteľom doplnkový dôchodok po splnení náležitých podmienok určených v zmluve a dávkovom pláne.

Výhody v doplnkovom dôchodkovom sporení

Rozhodujúcou výhodou doplnkového dôchodkového sporenia je, že umožňuje popri platbách zo strany zamestnanca prispievať zamestnávateľovi na osobné účty svojich zamestnancov, pričom príspevky zamestnávateľa sú daňovo uznaným nákladom a ide o štandardnú formu firemnej sociálnej politiky známu a odskúšanú zamestnávateľom v celej EÚ. Pozitívne vplýva na rast kvality pracovnej sily, jej stabilizáciu a podporuje pozitívny vzťah zamestnanca k firme.

V súčasnej dobe pôsobia na trhu štyri DDS:

  • DDS Tatra banky a.s. 
  • Uniqa  d.d.s., a.s. / bývalá AXA  d.d.s. /
  • NN Tatry-Sympatia  d.d.s., a.s. 
  • DDS Stabilita a.s.

Počas dojednávania zamestnávateľských a účastníckych zmlúv zamestnanec IMG, spol. s r.o. každému záujemcovi doporučí najvhodnejšie riešenie podľa jeho individuálnych potrieb.