Etický kódex sprostredkovateľa poistenia

Všeobecné zásady spolupráce:

  • IMG, spol. s r.o. v plnej miere rešpektuje pravidlá hospodárskej súťaže a obchodných zvyklostí, vyvaruje sa používania nepravdivých a ohováračných výrokov o svojich konkurentoch
  • IMG, spol. s r.o. sa pri svojej činnosti vyvaruje akýchkoľvek aktivít, ktoré by mohli narušiť dôveru klientov a vyvolať skreslený dojem o poskytnutých službách
  • IMG, spol. s r.o. dodržuje obozretnú personálnu politiku a dbá o výchovu a profesný rast zamestnancov

Zásady správania sa zamestnancov IMG, spol. s r.o. :

  • IMG, spol. s r.o. vykonáva sprostredkovateľskú činnosť v oblasti poisťovníctva výhradne prostredníctvom zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere
  • zamestnanci IMG, spol. s r.o.  sa vyvarujú takých činností, ktoré by predstavovali konflikt vlastných záujmov a záujmov IMG, spol. s r.o. ako aj záujmov poisťovníctva
  • zamestnaci IMG, spol. s r.o.  dodržujú obchodné tajomstvo, a to aj po ukončení pracovného pomeru v spoločnosti IMG, spol. s r.o.
  • v záujme zvyšovania si svojej odbornosti dbajú o priebežné osvojovanie si noviniek v oblasti poisťovníctva ako aj pracovných postupov pri riešení požiadaviek klientov

Zásady správania sa IMG, spol. s r.o. voči klientom:

  • záujem klienta je vždy vyšší ako záujem IMG, spol. s r.o.
  • zamestnanci dodržujú zásady mlčanlivosti o informáciách získaných o klientoch počas výkonu činnosti
  • IMG, spol. s r.o. poskytuje úplné, pravdivé a zrozumiteľné informácie o poisťovniach, poistných produktoch a poskytovaných službách