Poistné produkty

IMG, spol. s r.o. sa orientuje predovšetkým na poistenie priemyslu a podnikateľov, kde poskytuje svojim obchodným partnerom komplexné služby v rámci širokej ponuky poistných produktov ako napríklad:

 • Poistenie živelných rizík
 • poistenie pre prípad škôd spôsobených krádežou, lúpežou a vandalizmom
 • poistenie zodpovednosti za škodu z prevádzkovej činnosti a za vadný výrobok
 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na životnom prostredí
 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania
 • poistenie zodpovednosti manažmentu
 • profesné poistenie zodpovednosti za škodu (daňoví poradcovia, lekári, advokáti,  ...)
 • poistenie prerušenia prevádzky
 • poistenie nákladov na stiahnutie výrobkov z trhu
 • poistenie pohľadávok
 • poistenie elektroniky
 • poistenie strojov a strojných zariadení
 • stavebno-montážne poistenie
 • poistenie prepravy nákladu a zásielok
 • havarijné poistenie motorových vozidiel
 • povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel
 • poistenie finančnej straty GAP
 • cestovné poistenie
 • skupinové životné a úrazové poistenie
 • sociálny program
 • doplnkové dôchodkové sporenie
 • iné majetkové a neštandardné poistenia ( poistenie pohľadávok a úverov, plavidiel, lietadiel, kultúrnych a športových podujatí  a pod.)

V prípade individuálnych potrieb IMG, spol. s r.o. rieši i poistenie života, zdravia a majetku občanov.