Ponuka služieb spoločnosti IMG, spol. s r.o.

 • Vyhodnotenie súčasného stavu poistenia klienta ako podnikateľského subjektu, a to tak z pohľadu rizík, s ktorými je klient konfrontovaný, ako i správneho výberu poistných produktov, spôsobu určenia hodnoty poisteného majetku, limitov plnenia pre poistenie zodpovednosti za škodu a pod. - poisťovací audit
 • Spracovanie rizikovej správy o poisťovanom majetku a aktivitách klienta a následné spracovanie poistného programu klienta
 • Výberové konanie medzi poisťovňami s cieľom dosiahnutia optimálnej štruktúry poistných produktov a poisťovne, resp. poisťovní - návrh riešenia štruktúry poistných produktov a zmlúv
 • Zabezpečenie vypracovania a priebežnej aktualizácie poistných zmlúv klienta ako aj dohľad nad správnym zaistením dojednaných rizík.
 • Jednanie v mene klienta s poisťovňami a vedenie celkovej agendy a korešpondencie súvisiacej so vzťahom klienta a poisťovne/ poisťovní.
 • Aktívny dozor a poradenstvo pri likvidácii poistných udalostí.
 • Školenie zamestnancov klientov v oblasti poistenia a likvidácie poistných udalostí
 • Poradenstvo v oblasti poisťovníctva vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti – risk manažment.
 • Priebežná analýza vývoja slovenského poistného trhu, aktívna spoluúčasť na riadení vývoja poistného trhu prostredníctvom členstva v Slovenskej asociácii sprostredkovateľov v poisťovníctve.
 • Vlastné právne oddelenie a oddelenie správy poistenia motorových vozidiel.
 • Členstvo v celosvetových sieťach nezávislých sprostredkovateľov  poistenia unisonBrokers a WING Network, z čoho vyplýva možnosť riešenia poistenia a poistných udalostí v zahraničí.
 • Vlastná pobočka v Bratislave a Komárne.